Some prezis make me seasick

Some prezis make me seasick